09 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคไข้หมากไม้ของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ

  • พิมพ์

09

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคไข้หมากไม้ของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ

คณะผู้วิจัย : นางสาวกนกกร  ปิดทอง / นางสาวเพ็ญพักตร์  สิมาทอง / นางสาวศศิวิมล  ผลงาม

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์พิชชานันท์   เธียรทองอินทร์

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper