10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันทีมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans จากชะเอมไทย

10

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสีฟันทีมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans จากชะเอมไทย

คณะผู้วิจัย : นางสาวนารีลักษณ์  ธีระโคต / นางสาวศิริวรรณ  ชาปัญญา / นางสาวแอนนี่  หอมดวงศรี

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จินตนา จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper