11 การดูเเลสุขภาพของตนเองในชุมชนราชธานีอโศก : กรณศีกึษาโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูง

11

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การดูเเลสุขภาพของตนเองในชุมชนราชธานีอโศก : กรณศีกึษาโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูง

คณะผู้วิจัย : นางสาวจันทร์จิรา วรรณทอง / นางสาวไพลิน  มุคำ / นางสาวอรอุมา  สมนึก

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper