12 หัวข้อภาคนิพนธ์ : การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีผมของสารสกัดจากสมุนไพร

12

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีผมของสารสกัดจากสมุนไพร


คณะผู้วิจัย : นางสาวกมลชนก โสภาอุทก / นางสาวจิภา  พรมจันทร์ / นางสาวสุวนันท์  ชัยบุรี


สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย


หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper