13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเท้าจากสารสกัดใบพลูในรูปแบบยาผงฟู่

13

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นเท้าจากสารสกัดใบพลูในรูปแบบยาผงฟู่


คณะผู้วิจัย : นางสาวอริษรา  เจริญเชาว์ / นางสาวกฤติยา  พันธ์วงค์  /นางสาวอัมรินทร์  ผลจันทร์


สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย


หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ พรกรัณย์ สมขาว

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper