15 ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นและแอนติออกซิแดนท์ของพืช 6 ชนิดในวงศ์ Myrtaceae, Clusiaceae และ Calophyllaceae

15

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นและแอนติออกซิแดนท์ของพืช 6 ชนิดในวงศ์ Myrtaceae, Clusiaceae และ Calophyllaceae

คณะผู้วิจัย: นางสาวกัลยาณี   คำหาร / นางสาวชนานันท์  ศุภผลา /นางสาวสุนารี นิลเกตุ

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  


Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper