16 การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของยาตำรับอายุวัฒนะ

16

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของยาตำรับอายุวัฒนะ

คณะผู้วิจัย: นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี / นางสาวอารยา  พาเพียเพ็ง /นายทวีศักดิ์  ด้วงทองสา

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อนัญญา    เดชะคำภู

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  


Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper