17 การปรับตวัของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ปี พ.ศ. 2558)

17 

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การปรับตวัของนักศึกษาชั้นปีที่  1 – ชั้นปีที่ 3 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นางสาวทิพวรรณ  มูลสิงห์ /นางสาวสุดารัตน์ สัมพันธ์/นางสาวอารีญา เจริญวัย

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์จุฑารัตน์ มาสู่

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper