18 การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • พิมพ์

18

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นางสาวจิรนันท์  แก้วดวงใหญ่ / นางสาวรัตนา  กิ่งทอง

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อ.ดร. จินตนา  จุลทัศน์  

กรรมการที่ปรึกษา : อ.ดร. อนัญญา เดชะคำภู   

ปี พ.ศ. 2558


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper