01 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาบำรุงกำลัง

01

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาบำรุงกำลัง

คณะผู้วิจัย : นางสาวนิรันตรี  สุนทรนางสาวมัจฉา  ถาวรพัฒน์/ นางสาวอัจฉรา อักโข

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper