02 ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรแบบกระโจมเปรียบเทียบกับการอบไอน้ำธรรมดาในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า และไหล่

02

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรแบบกระโจมเปรียบเทียบกับการอบไอน้ำธรรมดาในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า และไหล่

คณะผู้วิจัย : นางสาวสุภาวิไล  ขันติ/ นางสาวอรอุมา  ใจดี/ นางสาวสุพรรษา  ปาตู

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper