03 การศึกษายับยั้งเชื่อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะของสารสกัดเปลือกพะยอม

03

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษายับยั้งเชื่อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะของสารสกัดเปลือกพะยอม

คณะผู้วิจัย : นางสาวปรัชชิญญาพร  ชมภู/ นางสาวอรปรียา  สิทธิ/ นางสาวจุฑาภรณ์  พันธุมา

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper