04 สารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพร เถาโคคลาน เถาบอระเพ็ด และใบสะเดา

04

หัวข้อภาคนิพนธ์ : สารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพร เถาโคคลาน เถาบอระเพ็ด และใบสะเดา

คณะผู้วิจัย : นางสาวเพ็ญนภา  วงศ์ล้อม/ นางสาวกนกวรรณ  พุทธบุญ/ นางสาวนริศรา  สารภาค

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์

กรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง/ อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper บทที่ 1

                    เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper บทที่ 2

                    เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper บทที่ 3

                    เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper บทที่ 4

                 เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper บทที่ 5