05 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

05

หัวข้อภาคนิพนธ์ : พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นางสาวจิตนภา  บุญรัตน์/ นางสาวกรชนก  ทาศิริ/ นางสาวปานวาด  แก้วบัวสาย

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปกป้อง  ประยงค์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper