06 การสำรวจความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

06

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การสำรวจความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นางสาวคนึงนุช  สีสุระ/ นางสาวประภาสิริ  บุญโชติ

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full pap