07 ผลทันทีของการนวดผ่อนคลายที่มีผลต่อความเครียด

07

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลทันทีของการนวดผ่อนคลายที่มีผลต่อความเครียด

คณะผู้วิจัย : นางสาวนภัสวรรณ  ดีอ้อม/ นางสาววันวิสาข์  บุญเต็ม/ นายอรรถกานต์  พิมพ์วงศ์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper