08 ผลทันทีของการนวดแบบราชสำนักร่วมกับการกัวชาต่ออาการปวดคอ

08

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลทันทีของการนวดแบบราชสำนักร่วมกับการกัวชาต่ออาการปวดคอ

คณะผู้วิจัย : นางสาวฤทัยธรรณ์  พตด้วง/ นางสาวอนันตญา  จันแดง/ นางสาวอรณี  ผิวศรี

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

ปี พ.ศ. 2559


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper