01 การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวว่านนางคำ

  • พิมพ์

01

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวว่านนางคำ

คณะผู้วิจัย : นางสาวกาญจนา  เทวา/ นางสาวณฐพร  สีงาม/ นางสาวสมัชญา  แก้วรักษา/ นายอุดมพงศ์  เย็นศิริ

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปกป้อง  ประยงค์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์จิตตราพร  วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ. 2560


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper