02 การศึกษาผลของสารสกัดผักเสี้ยนผีต่อการลดความปวดและการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

02

หัวข้อภาคนิพนธ์ :  การศึกษาผลของสารสกัดผักเสี้ยนผีต่อการลดความปวดและการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

คณะผู้วิจัย : นางสาวจินดา  นนท์ศิริ/ นางสาวสกาวรัตน์  สายศักดา/ นายธนัตถ์  ชาลีรัตน์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

ปี พ.ศ. 2560


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper