03 ผลของการนวดประคบเต้านมตนเองด้วยถุงมือประคบสมุนไพรต่อการลดอาการปวดในมารดาหลังคลอด

03

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลของการนวดประคบเต้านมตนเองด้วยถุงมือประคบสมุนไพรต่อการลดอาการปวดในมารดาหลังคลอด

คณะผู้วิจัย : นางสาวเบญจพร  กองมา/ นางสาวปิยะนุช  ภูทิพย์/ นางสาวเพ็ญนภา  ผานิตย์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

ปี พ.ศ. 2560


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper