04 ผลของการอบสมุนไพรต่ออาการภูมิแพ้ระบบหายใจส่วนบน

  • พิมพ์

04

หัวข้อภาคนิพนธ์ :  ผลของการอบสมุนไพรต่ออาการภูมิแพ้ระบบหายใจส่วนบน

คณะผู้วิจัย : นางธนาภรณ์  ทุมตะขบ/ นางธัญญพัทธ์  แผลงประพันธ์/ นางสมร  เตรียมชัย/ นางสาวจิระประไพ  ใจดี/              นางผกาวรรร  กองพร

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2560


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

 

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper