05 ผลของการยับยั้งแอลฟ่ากลูโคซิเดสในสูตรยารักษาโรคเบาหวาน

05

หัวข้อภาคนิพนธ์ :  ผลของการยับยั้งแอลฟ่ากลูโคซิเดสในสูตรยารักษาโรคเบาหวาน

คณะผู้วิจัย : นางสาวแก้วมณี บุญทัน/ นางสาวพัชรินทร์ ศรีนวล/ นางสาววราภรณ์ ผลดี

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

ปี พ.ศ. 2560


Download: บทคัดย่อ/ Abstract 

Download: เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper