14 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกผลไม้ 14 ชนิด

14

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกผลไม้ 14 ชนิด

คณะผู้วิจัย : นางสาวปรียากมล พิมเงิน/ นางสาวยุวดี สารีพันธ์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

กรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

ปี พ.ศ. 2560


Download: บทคัดย่อ/ Abstract 

Download: เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper