19 การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

19

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออก ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ

คณะผู้วิจัย : นางสาววราพร เหล่าอุ่นอ่อน/ นางสาวธิดารัตน์ จงใจงาม

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ. 2560


Download: บทคัดย่อ/ Abstract 

Download: เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper

                 บทที่ 1

                 บทที่ 2

                 บทที่ 3

                 บทที่ 4

                 บทที่ 5