11 การแยกสารสำคัญที่มีฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์จากทับทิม โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี

11

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การแยกสารสำคัญที่มีฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์จากทับทิม โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี

คณะผู้วิจัย : นางสาวนารีรัตน์ จันสมุทร/ นางสาวศศิธร รวมธรรม/ นางสาวศิรินทิพย์ ไชยยายงค์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ปี พ.ศ. 2560


Download: บทคัดย่อ/ Abstract 

Download: เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper