21 การพัฒนาครีมหมักผมสมุนไพรต้นแบบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย

21

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การพัฒนาครีมหมักผมสมุนไพรต้นแบบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรีย

คณะผู้วิจัย : นางสาวกาญจนณัฐ สำมุดติรัมย์/ นางสาวจินตนาพร มุคำ/ นางสาวนิลัดชา อังฉกรรณ์

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2560


Download: บทคัดย่อ/ Abstract 

Download: เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper