ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคคลากร ปี 2561

  • พิมพ์

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบุคคลากร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2561

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

รูปแบบการเผยแพร่

ชื่อวารสาร/งานประชุม

ผู้นำเสนอ/ตีพิมพ์(บทบาท)

1.

Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity.

ตีพิมพ์ในวารสาร

Thai journal of pharmaceutical science TJPS Vol.40 (Supplement Issue) 2016 p 37-40.

Dechakhamphu A, Chaweerak S, Wongchum N, Wanna S, Nanthasamroeng D, Amornwong N.

2

Inhibitory effect of Thai traditional hemorrhoids-treatment plants on COX-2 and IL-1B mRNA expression in RAW264.7 macrophage cells

Full proceeding

The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, January 25-27, 2017, Asia Hotel, Bangkok, Thailand

Junlatat J./

Corresponding author

3

In vitro antioxidant and anti-inflammatory properties of Thai herbal teas

Full proceeding

The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, January 25-27, 2017, Asia Hotel, Bangkok, Thailand

Junlatat J./

Corresponding author

4

Inhibitory effect of mannitol isolated from mushroom Mycoamaranthus cambodgensis on LPS-induced inflammation of RAW264.7 cells.

Original Article

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special Issue September 2017: 1-6.

Junlatat J./Author

5

In vitro bioactivity evaluation of ethanolic extract of Cladogynos orientalis leaves: antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation.

Original Article

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special Issue September 2017: 180-186.

Junlatat J./

Corresponding author

6

The Study of Factor Affecting on Borders in Education of Thai Traditional Medicine Students at UBRU, Thailand.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./

Corresponding author

7

Development of exercise program to enhance the ability of student for study in Thai massage classroom: Considerations for promoting of traditional medicine education at national and international levels.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./Author

8

Integrating project based learning for crossing border knowledge of traditional and modern medicine: evidence from classroom at UBRU.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./Author

9

Antioxidant and Antityrosinase Activities of Cochlospermum regium Twig, Petal and Leaf Extracts.

Original Article

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. TJPS Vol.41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017: 13-16.

Junlatat J./Author

10

Bioactivities of Datura metel Leaves Extract: Antioxidation, Hemorrhoids-Related Inflammatory Factors Inhibition.

Original Article

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. TJPS Vol.41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017: 33-36.

Junlatat J./

Corresponding author

11

Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria.

Original Article

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39 (2): 163-170, Mar.-Apr. 2017.

 

Junlatat J./Author

12

Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves.

Original Article

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39 (4): 539-547, Jul-Aug. 2017.

 

Junlatat J./Author

13

The relation of genders, size sand habitats of rice-field crabs

(Esanthelphusa sp.) to the infection of lung fluke metacercariae

in rice field of Khamcharoen Village, Detudom District,

Ubonratchathani Province

ตีพิมพ์ในวารสาร

KKU Sci. J. 46(1) 114-121 (2018)

ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม, อนัญญา เดชะคำภู และ ลัดดาวัลย์ สาระภัย

14

Comparison curcumin content and anti-oxidant activity of turmeric samples collected from Indonesia and Thailand: Considerations for the future of sharing natural resource

 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

The 4TH International Conference on Urban studies,  December 8 – 9, 2017

 

Ananya Dechakhamphu

Jintana Junlatat,

Mangestuti Agil,

Bambang Prajogo and

Neni Pursariwati,

 

15

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560. 10 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุดารัตน์ นามกระจ่าง, ลักษณี สมรัตน์ และ อนัญญา เดชะคำภู

16

ผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนในสตรีวัยกลางคนที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

 

บทความ

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปริยาภัทร สิงห์ทอง /

ผลจากแบบสอบถาม WOMAC