อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสารช่วยทางเภสัชกรรมสำหรับรักษาโรคเรื้อรังและเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

1. .ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย (30%)

2. ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล (25%)       

3. ดร.นิรมัย ฝางกระโทก(12.5%)

4. ดร.จินตนา จุลทัศน์(12.5%)

5. น.ส.ปัญจะพาณ์  โกลากุล (10%)

6. นายจิรวัฒน์  สนิทชน(5%)

7. นายสมพงศ์ จันทร์แก้ว(5%)

ปีแรก, 2561 (150,000)

ปีที่สอง, 2562 (100,000)

 

2

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดเห็ดเพื่อเสริมความจำ

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

1. ผศ.ดร.เอกพล ลิ้มพงษา (10%)

2. ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี (10%)

3. ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ (35%)

4. ดร.นิรามัย ฝางกระโทก (7.5%)

5. ดร.จินตนา จุลทัศน์ (7.5%)

6. ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล (10%)

102,825

3

การพัฒนาครีมรองพื้นกันแดดจากสารสกัดมะหาด

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มรภ.อุบลฯ

1. อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว (50%)

2. อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์ (50%)

 

50,000

4

การศึกษากลไกออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพร                 ทาแก้บวม (Anti-inflammatory mechanism of anti-swelling herbal recipe)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. นายศรัณย์ ฉวีรักษ์    

(30%/หัวหน้าโครงการวิจัย)

2. นางสาวจินตนา จุลทัศน์ (30%/ผู้ร่วมวิจัย)

3. นางมุสิกร ธุศรีวรรณ  

(20%/ผู้ร่วมวิจัย)

4. นางสาววาริณี เบิกบาน (20%/ผู้ร่วมวิจัย)

50,000


ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ปี 2561
 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

รูปแบบการเผยแพร่

ชื่อวารสาร/งานประชุม

ผู้นำเสนอ/ตีพิมพ์(บทบาท)

1

Inhibitory effect of Thai traditional hemorrhoids-treatment plants on COX-2 and IL-1B mRNA expression in RAW264.7 macrophage cells

Full proceeding

The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, January 25-27, 2017, Asia Hotel, Bangkok, Thailand

Junlatat J./

Corresponding author

2

In vitro antioxidant and anti-inflammatory properties of Thai herbal teas

Full proceeding

The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2017, January 25-27, 2017, Asia Hotel, Bangkok, Thailand

Junlatat J./

Corresponding author

3

Inhibitory effect of mannitol isolated from mushroom Mycoamaranthus cambodgensis on LPS-induced inflammation of RAW264.7 cells.

Original Article

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special Issue September 2017: 1-6.

Junlatat J./Author

4

In vitro bioactivity evaluation of ethanolic extract of Cladogynos orientalis leaves: antioxidation, antimelanogenesis and anti-inflammation.

Original Article

Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University: Special Issue September 2017: 180-186.

Junlatat J./

Corresponding author

5

The Study of Factor Affecting on Borders in Education of Thai Traditional Medicine Students at UBRU, Thailand.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./

Corresponding author

6

Development of exercise program to enhance the ability of student for study in Thai massage classroom: Considerations for promoting of traditional medicine education at national and international levels.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./Author

7

Integrating project based learning for crossing border knowledge of traditional and modern medicine: evidence from classroom at UBRU.

Full proceeding

The 4th International Conference on Urban Studies, December 8-9 2017, Indonesia.

 

Junlatat J./Author

8

Antioxidant and Antityrosinase Activities of Cochlospermum regium Twig, Petal and Leaf Extracts.

Original Article

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. TJPS Vol.41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017: 13-16.

Junlatat J./Author

9

Bioactivities of Datura metel Leaves Extract: Antioxidation, Hemorrhoids-Related Inflammatory Factors Inhibition.

Original Article

Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. TJPS Vol.41 (5th IPNaCS Conference Issue) 2017: 33-36.

Junlatat J./

Corresponding author

10

Antibacterial and antioxidant activity of Rafflesia kerrii extract against multidrug-resistant bacteria.

Original Article

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39 (2): 163-170, Mar.-Apr. 2017.

 

Junlatat J./Author

11

Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of Ocimum africanum leaves.

Original Article

Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39 (4): 539-547, Jul-Aug. 2017.

 

Junlatat J./Author