ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity.

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Dechakhamphu A 40%, Chaweerak S 40%, Wongchum N 5%, Wanna S 5%, Nanthasamroeng D 5%, Amornwong N 5%.

12,000

2

ผลของยาพอกต่อการป้องกันและการลดอาการปวดไมเกรนในผู้ป่วยไมเกรนแบบครั้งคราว (Effect of Poultice to the Prevention and Pain Relief in Episodic Migraine Patients)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. นางสาวจิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว (30%)

2. นางสาวอนัญญา เดชะคำภู (20%)

3. นางสาวปิยะพร ทรจักร (20%)

4. นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ (10%)

5. นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ (10%)

45,000

3

การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1. ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

2. ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

600,000

 


ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

รูปแบบการเผยแพร่

ชื่อวารสาร/งานประชุม

ผู้นำเสนอ/ตีพิมพ์(บทบาท)

1.

Tropical Fruit Peel Extracts as Potential Agents for Treatment of Obesity and Inhibitor of Tyrosinase Activity.

ตีพิมพ์ในวารสาร

Thai journal of pharmaceutical science TJPS Vol.40 (Supplement Issue) 2016 p 37-40.

Dechakhamphu A, Chaweerak S, Wongchum N, Wanna S, Nanthasamroeng D, Amornwong N.

2

The relation of genders, size sand habitats of rice-field crabs

(Esanthelphusa sp.) to the infection of lung fluke metacercariae

in rice field of Khamcharoen Village, Detudom District,

Ubonratchathani Province

ตีพิมพ์ในวารสาร

KKU Sci. J. 46(1) 114-121 (2018)

ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม,

อนัญญา เดชะคำภู และ ลัดดาวัลย์ สาระภัย

3

Comparison curcumin content and anti-oxidant activity of turmeric samples collected from Indonesia and Thailand: Considerations for the future of sharing natural resource

 

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ

The 4TH International Conference on Urban studies,  December 8 – 9, 2017

 

Ananya Dechakhamphu

Jintana Junlatat,

Mangestuti Agil,

Bambang Prajogo and

Neni Pursariwati,

 

4

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุ ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560. 10 มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุดารัตน์ นามกระจ่าง, ลักษณี สมรัตน์ และ อนัญญา เดชะคำภู