ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

 ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

 

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี 2559

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท (50%)

2. ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง (50%)

5,000

2

การศึกษาประสิทธิผลของอาหารเสริมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของน้ำนมแม่หลังคลอด

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ (50%)

2. ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง (50%)                     

 

50,000