ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

  ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี

สสส.

1. ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง (90%)

2. ทิพย์วรรณ สายเชื้อ (5%)

3. อาคม ทองบ่อ (3%)

4. จีรนันท์ ลิ้มคงคาวงษ์ (2%)

316,800

2

การศึกษาผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1. ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง

2. ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู

600,000