อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

 ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

ผลของยาพอกต่อการป้องกันและการลดอาการปวดไมเกรนในผู้ป่วยไมเกรนแบบครั้งคราว (Effect of Poultice to the Prevention and Pain Relief in Episodic Migraine Patients)

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. นางสาวจิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว (30%)

2. นางสาวอนัญญา เดชะคำภู (20%)

3. นางสาวปิยะพร ทรจักร (20%)

4. นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์ (10%)

5. นางสาวรัชฎาพร พิสัยพันธุ์ (10%)

50,000