อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัย ปี 2561

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ผู้วิจัย

(สัดส่วนที่รับผิดชอบ %)

จำนวนเงิน

1

ความสามารถด้านการต้านอนุมูลอิสระ และการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของชาชงจากตำรับยาบำรุงกำลังการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสุขภาพ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 60-65.

กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ปริยาภัทร สิงห์ทอง ,

พรประภา ชุนถนอม และศศิธร ชูศรี.

-

2

Improved Lipid Profile Associated with Daily Consumption of Tri-Sura-Phon in Healthy Overweight Volunteers: An Open-Label, Randomized Controlled Trial. Hindawi Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Kuamsub S.,

Singthong P.,

Chanthasri P.,

Chobngam N.,

Sangkaew W.,

Hemdecho S., Kaewmanee T.,and Chusri S.

-

            

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ปี 2561

 

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

รูปแบบการเผยแพร่

ชื่อวารสาร/งานประชุม

ผู้นำเสนอ/ตีพิมพ์(บทบาท)

1

ผลการออกกำลังกายด้วยฤๅษีดัดตนในสตรีวัยกลางคนที่ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น

 

บทความ

การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปริยาภัทร สิงห์ทอง /

ผลจากแบบสอบถาม WOMAC