วารสารหมอยาไทยวิจัย ฉบับที่ 5

วารสารหมอยาไทยวิจัย ฉบับที่ 5

เรื่องที่ 1 บทความปริทัศน์ (Review article) พฤกษเคมีที่เป็นยาอายุวัฒนะ: บทเรียนจากการศึกษาใน Caenorhabditis elegans (Life Span Extension Effects from Phytochemical Compounds: Lessons from Caenorhabditis elegans) : อนัญญา เดชะคำภู


 เรื่องที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีของสารละลายจากแก่นฝางในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก Effectiveness of heart wood solution (Caesalpinia sappan) for staining microorganism localized in oral cavity : วุฒิชัย วิสุทธิพรต วันวิสาข์ กองทรง และพัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ


 เรื่องที่ 3 ฤทธิ์ต้านการสร้างเมลานินของสารสกัดใบมังคุดป่า Anti-melanin production effect of Garcinia xanthochymus leaf extract : บังอร ศรีพานิชกุลชัย และจินตนา จุลทัศน์


 เรื่องที่ 4 การศึกษาผลการรักษาอาการท้องผูกด้วยการนวดไทย The effect of Thai massage on constipation : ขนิษฐา สร้อยมาลุน จิราพร ระมาศ วันเพ็ญ กำลังดี และปริยาภัทร สิงห์ทอง


 เรื่องที่ 5 ศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่นและแอนติออกซิแดนท์ของพืช 6 ชนิดในวงศ์ Myrtaceae, Clusiaceae, Calophyllaceae Anti-glycation and antioxidant activities of 6-plant extracts from Myrtaceae, Clusiaceae, Calophyllaceae family : ชนานันท์ ศุภผลา กัลยาณี คำ หาร และสุนารี นิลเกตุ


 เรื่องที่ 6 กรณีศึกษาการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า Case study on treatment of diabetes mellitus patients with foot eflexology : ปัณณรัตน์ ประพฤติดีพร้อม น้ำ ทิพย์ บำ รุง พรรณ์ชตา เจียวิริยบุญญา และวรารัตน์ คนมั่น