วารสารหมอยาไทยวิจัย ฉบับที่ 4

วารสารหมอยาไทยวิจัย ฉบับที่ 4

เรื่องที่ 1 โรคเบาหวานและการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยการนวดไทย Diabetes and Blood flow stimulated by Traditional Thai massage: กรรณิการ์ พุ่มทอง

 


เรื่องที่ 2 ประสิทธิผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาสหัสธาราในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อบ่า Effectiveness of traditional Thai massage with Sahasthara drug used for treatment of shoulder muscle pain : ปริยาภัทร สิงห์ทอง, วะนิดา ศูนยะราช, เพ็ญนภา ไพคำ นาม

 


เรื่องที่ 3 ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำ นักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลัง) Short term effects of traditional Thai massage in people with chronic low back pain: ศิวรี เอี่ยมฉวี, รื่นฤดี พรหมประดิษฐ์, บุหลัน สุเทวี. จุฑามาส สุพรรณ, สุภารัตน์ สุขโท

 


เรื่องที่ 4 ผลของสารสกัดเปลือกต้นจะนาในการยับยั้งการแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-1 เบต้า ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ Inhibitory effect of Glochidion daltonii bark extract on IL-1β expression in macrophage cells stimulated by LPS : จินตนา จุลทัศน์, บังอร ศรีพานิชกุลชัย

 


เรื่องที่ 5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกผลไม้ Antioxidant Activities and Phenolic Contents in Fruit Peel Extracts: เมตตา กาไว, พัชรินทร์ ดาทอง, สุริษา อยู่ทองอ่อน, อนัญญา เดชะคำภู 

 


เรื่องที่ 6 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำ บลหนองขอน อำ เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Development of Self-care Potential in the Elderly from Diabetes and Hypertension In Nong-Khon District, Ubon Ratchathani Province Phaksachiphon Khanthong : ภักศจีภรณ์ ขันทอง