Check List การเตรียมต้นฉบับ

  • พิมพ์

รายการตรวจสอบก่อนส่งวารสารเพื่อตีพิมพ์

(author’s checklist for submission)

-----------------------------------------------------------

ชื่อเรื่องสั้นกระชับ

ชื่อผู้เขียน ชื่อนามสกุลเต็ม

บทคัดย่อ ไทยและอังกฤษ

คำสำคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนไม่เกิด คำ

เนื้อหาประกอบด้วย

          บทนำ

          วัตถุประสงค์การวิจัย

          สมมุติฐานในการวิจัย

          วิธีการดำเนินการวิจัย

          ผลการวิจัย

          บทสรุปและอภิปรายผล – อาจอยู่ในหัวข้อเดียวกัน หรือแยกกันก็ได้

          ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ

เอกสารอ้างอิง