ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย

 

ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการวิจัย

 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีวเคมี)

- วท.ม. (ชีวเคมี)

- Ph.D. (Pharmaceutical Sciences Biochemistry)

ตำแหน่ง : คณบดี

 

ดร.จินตนา จุลทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีววิทยา)

- วท.ม (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

 

 

 

อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่ง : รองคณบดี

อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)

- วท.บ.(ชีววิทยา)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 


อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 

 


อาจารย์สุภารัตน์  สุขโทคุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

อ.ดร.ปกป้อง  ประยงค์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. (พยาธิวิทยา)

- ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์)

- ภ.บ. (เภสัชกรรม)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 

 


ผศ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

 

ตำแหน่ง : อาจารย์

 


อ.พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

คุณวุฒิการศึกษา :

-พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง :

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 


อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อ.กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (แพทย์แผนไทย)     

- วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


อ.จิตตราพร  วงศ์ศรีแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 


อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์


อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

- พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 


อาจารย์รัชฎาพร  พิสัยพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 


อ.กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

- พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

 


อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

คุณวุฒิการศึกษา :

- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 


อาจารย์ปิยะพร ทรจักร

คุณวุฒิการศึกษา :

 

ตำแหน่ง : อาจารย์