สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
921665

ปฏิทิน

February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากรคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

อาจารย์ระดับปรีคลินิก

01 14

ผศ.จริยา    ปัณฑวังกูร

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

                          - วท.บ. (สุขศึกษา)

ตำแหน่ง : คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 ผศ.ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

 คุณวุฒิการศึกษา : - Ph.D. (Pharmaceutical Sciences                                     Biochemistry)

                           - วท.ม. (ชีวเคมี)

                           - วท.บ. (ชีวเคมี)

 ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ความเชี่ยวชาญ :-

 

 ผศ.ภักศจีภรณ์  ขันทอง

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (กายภาพบำบัด)

                          - วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ความเชี่ยวชาญ :

01 08

ผศ.ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

คุณวุฒิการศึกษา : - ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)

                          - วท.บ.(ชีววิทยา)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

01 05

อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

                         - วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 01 04 อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท

คุณวุฒิการศึกษา : - วท.ม. (กายภาพบำบัด)

                          - วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


 

 01 17  อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา :- ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

                        - วท.ม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

                        - วท.บ.(ชีววิทยา) 

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-

 JPG  อาจารย์ ดร.ปกป้อง  ประยงค์

คุณวุฒิการศึกษา : - 

                          - 

                          - 

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :-


  อาจารย์ระดับคลินิก

 

อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์ 

คุณวุฒิการศึกษา :- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

                        - พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ : 

01 19

อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์

คุณวุฒิการศึกษา :-พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

 

ตำแหน่ง : - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

               - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 01 13  อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา :- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

                        - วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 01 18  อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา :- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

                        - พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

 01 17  อาจารย์กัญญ์ณณัฐ  เทพสุริยานนท์

คุณวุฒิการศึกษา :-ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

                        - วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

JPG อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา :-

                        - 

ตำแหน่ง : อาจารย์/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ความเชี่ยวชาญ : -

 


 

01 13  อาจารย์จิตตราพร  วงศ์ศรีแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา :-วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : -

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 01-222  อาจารย์สุภัทรา  กลางประพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา :- ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

                      - พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : -

กำลังศึกษาต่อระดับปริญเอก (ลาศึกษาเต็มเวลา)
 01 20  อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว

คุณวุฒิการศึกษา :วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

                        พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : -

 01 21  อาจารย์รัชฎาพร  พิสัยพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษา :-วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : -

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
01 14 อาจารย์กัญญารัตน์  เป็งงำเมือง

คุณวุฒิการศึกษา :วท.ม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกหลักสูตรนานาชาติ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : -

 

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.