คุณอยู่ที่: Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาสรับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับสมัคร -เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง - สังกัดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (รายละเอียดแนบ)

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความยินดีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine under the theme of "An Integration of Traditional Healing and Western Medicine" ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกจากประเทศจีน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานในรูปแบบ Oral/Poster โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ Full paper หรือ Abstract ดีด้วย  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://ctam.ubru.ac.th/webbox/

Poster 3

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

slide10

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557

pragat

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ภาคปกติ ตามที่คณะแพทย์แผนไทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ หลักศุตรการแพทย์แผนไทยบัญฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนและเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ระหว่าางวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา บัดนี้ ขอประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดตาม (เอากสารแนบ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗

newประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ (ฉบับแก้ไข)ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ กําหนดการสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ของนักศึกษา ภาคปกติ รหัส ๕๖ ๕๕ ๕๔ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นักศึกษา กศ.บป. และ กศ.ปท. ระว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น เนื่องจากนักศึกษา ภาคปกติ กศ.บป. และ กศ.ปท. และนักศึกษาหมู่พิเศษ จะสําเร็จการศึกษา เพื่อให้การคิดคะแนนผลการเรียนเสนอขออนุมัติสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ทันเวลา เพื่อนักศึกษาสามารถนําหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการสมัครเข้าทํางาน และ/หรือสมัครศึกษาต่อได้ทัน มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ โดยให้ทุกรายวิชาส่งผลการเรียนผ่านระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังนี้  clicknow

Page 16 of 25

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 พ.ย. 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
555217

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Free business joomla templates