ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการป้องกันและชะลอไตเรื้องรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกกรรมประจำปี ๒๕๖๒

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับงานวิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)