ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

pachasampan

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเวชปฏิบัติกำรตรวจร่ำงกำยทำงข้อกระดูกที่เกี่ยวข้องกับโรคทำงแพทย์แผนไทย การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์พื้นฐาน การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์เพื่อแยกโรคและอาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย  ฝึกเวชปฏิบัติ ตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางหัตถเวชกรรมไทย โดย พท.ป. สุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ และวิทยากรร่วม อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว และอาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง และสัมมนาทบทวนองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ