วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967298

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้นำเสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 วันที่ 24 พฤศจิกายน  2549สภามหาวิทยาลัยมีมติให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขต่อมาได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 มกราคม 2550 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 มีนาคม  2550 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในข้อบังคับดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    มีหน่วยงานระดับคณะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงาน คือ“วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”

    มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตตามคำสั่งที่ 0452/2550ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550 เมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้วเสร็จได้นำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตามลำดับ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในคราวประชุมครั้ง 2/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550  

            มหาวิทยาลัยได้นำส่งหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกองการประกอบโรคศิลปะตามลำดับ  กองการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 ) และประกาศรับรองวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันผลิตแพทย์แผนไทย ตามหนังสือเลขที่ ศธ 0702.03 /3281 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือที่ศธ 0506(2)/16543 ลงวันที่16 ธันวาคม 2552 

             วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552   สภามหาวิทยาลัยได้ให้การเห็นชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554  และ ได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554 ต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาและมีความเห็นว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นไปตามเกณฑ์รับรองสถาบันอบรมถ่ายทอดความรู้สาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 33(1)(ข) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ตามหนังสือ เลขที่ ศธ 0702.03/1415 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ศธ 0547.13/2043 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554

       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์เลือก เป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์เลือก เปลี่ยนสถานะเป็น คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554  และยังคงเป็นคณะในกำกับของมหาวิทยาลัยเช่นเดิม

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.