วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967321

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

        “ขุมพลังปัญญาด้านสุขภาพ บนฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

          คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ วิจัยพัฒนา และสืบสานภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ตลอดจนให้บริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

          ๑. ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการแพทย์แผนไทย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

            ๒. ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

            ๓. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพ แก่ประชาชนทั้งในเชิงรุกและรับ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น

            ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ

เป้าประสงค์ (Goal)

           ๑.บัณฑิตแพทย์แผนไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพมุ่งสู่อุดมการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

           ๒. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรมแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

        ๓. มีผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกทั้งที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดความรู้เดิมที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ สามารถนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

          ๔. มีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย ตลอดจนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ในการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และประชาคมอาเซียน

          ๕. มีศูนย์ที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนายาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ที่สามารถผลิตยาที่ได้มาตรฐานและมีศูนย์บริการทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เป็นมาตรฐานตามวิชาชีพ

            ๖. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไท

          ๗. เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโปร่งใส ใช้หลักธรรมมาภิบาล มีศักยภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน

พันธกิจ                  

                 ๑. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพและก้าวสู่สากล

                 ๒. การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล

                 ๓. การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

                 ๔. พัฒนาระบบการบริการวิชาการกับการบูรณาการเรียนการและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

                 ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาไทย

                 ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.