วารสารหมอยาไทยวิจัย

homepageImage en US

GCalendar Overview

loader

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

แบบสำรวจ

แบบประเมินความพึงพอใจระบบ

ปรัปปรุง - 0%
น้อย - 0%
ปานกลาง - 40%
มาก - 60%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 19 Nov 2015 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
967328

ปฏิทิน

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ระบบลงทะเบียนสอบประมวล

praman

หลักสูตรการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                       คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย       :  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Thai Traditional Medicine Program in Thai Traditional       

                     Medicine            

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย        : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) 

ชื่อย่อภาษาไทย         : พท.. (การแพทย์แผนไทย)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ     : B.TM. (Thai Traditional Medicine)

3. วิชาเอก

-

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

            5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

            5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

            5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

-

            5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2559

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

องค์กรวิชาชีพ กองการประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยให้การรับรองสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเมื่อวันที่

เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 แพทย์แผนไทยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.2 นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

8.3 อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

8.4 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการคลินิกแพทย์แผนไทย

8.5 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการสปา

8.6 ประกอบธุรกิจอิสระด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.7 นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.8 ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการในสถานที่ผลิต จำหน่ายและนำเข้ายาสมุนไพร

9. โครงสร้างหลักสูตร

3.1.1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

            ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า                      33      หน่วยกิต

                 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                       ไม่น้อยกว่า                        6       หน่วยกิต

                 2) กลุ่มวิชาภาษา                                 ไม่น้อยกว่า                        12      หน่วยกิต

                 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        ไม่น้อยกว่า                        6       หน่วยกิต

                 4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

                     และเทคโนโลยี                               ไม่น้อยกว่า                        9       หน่วยกิต

            ข  หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า                    104      หน่วยกิต

                 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          ไม่น้อยกว่า                       53       หน่วยกิต

                 2) กลุ่มวิชาชีพ                        ไม่น้อยกว่า                       51       หน่วยกิต

            ค  หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า                       6       หน่วยกิต

                     3.1.3. รายวิชา

- รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยเลข  7 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-3  (601)      หมายถึง สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

เลขลำดับที่ 4      (1-4)     หมายถึง ระดับความยากง่าย หรือ ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 5                   หมายถึง ลักษณะกิจกรรมหรือเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้

            0          หมายถึง  กลุ่มวิชาพื้นฐาน

            1         หมายถึง  กลุ่มวิชา เวชกรรมไทย

            2          หมายถึง  กลุ่มวิชา การนวดไทย

3          หมายถึง  กลุ่มวิชา เภสัชกรรมไทย

4          หมายถึง   กลุ่มวิชา การผดุงครรภ์ไทย

5          หมายถึง  กลุ่มวิชา โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์โครงการศึกษาเอกเทศ  สัมมนาและการวิจัย

                                                6          หมายถึง   บูรณาการแพทย์แผนไทย

เลขลำดับที่         6-7       หมายถึง  ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

ในคำอธิบายรายวิชาอาจมีคำต่างๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อรายวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้

รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisites) หมายถึง รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว

รายวิชาบังคับก่อนหรือเรียนร่วมกัน (Prerequisitesor co- requisites) หมายถึง รายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว หรือรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไปพร้อมกัน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า                                            33   หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              ไม่น้อยกว่า                                              6   หน่วยกิต

9011101    ปรัชญาและตรรกวิทยา                                                                        3(3-0-6)

                 Philosophy and Logic

9011102    ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                                 3(3-0-6)

                 Life and Aesthetics

9012101    การรู้สารสนเทศ                                                                                 3(3-0-6)

                 Information Literacy

9012102    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                                          3(3-0-6)

                 Human Behaviors and Self Development

9012103    การพัฒนาทักษะการคิด                                                                       3(3-0-6)

                 Thinking SkillDevelopment

9012104    การจัดการชีวิตและการทำงาน                                                   3(3-0-6)

                 Life and Work  Management

9012105    การคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ                                                       3(3-0-6)

                 Creative Thinking and Imagination

9012106    การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                                           3(3-0-6)

                 Lifelong Learning

9012107    คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับบัณฑิต                                      3(3-0-6)

                 Basic Morality for Graduates

              9012108 ชีวิตและการเรียนรู้                                                                                 3(3-0-6)

                               Life  and  Learning

              9012109 การศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงาน                                         3(3-0-6)

                               Education  and  Working  Skill  Development

              9012110 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต                                                                        3(3-0-6)

                               Contemplative  Education  for  Life

              9012111 เพศศึกษาเพื่อชีวิต                                                                                 3(3-0-6)

                               Sex  Education  for  Life

              9012112 เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต                                                      3(3-0-6)

                               Economy and Life Planning

              9012113 การเป็นผู้ให้                                                                                         3(3-0-6)

                               Philanthropy 

              9012114 พระบรมราโชวาท                                                                                   3(3-0-6)

                               Royal Guidance

              9012115 รักเหนือรักในระดับศีลห้า                                                             3(3-0-6)

                               Love Beyond Condition with Buddhism’s Five Precepts

2)  กลุ่มวิชาภาษา                        เรียนไม่น้อยกว่า                                        12   หน่วยกิต

9021101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  1**                                           3(3-0-6)

                         Thai for Communication and  Learning I

        9021102    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 2                                               3(3-0-6)

                         Thai for Communication and  Learning II

9021103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน**                                           3(3-0-6)

                         English for Communication and Work

9021105   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                        3(3-0-6)

                         Chinese for Communication

9021106   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและการทำงาน                                      3(3-0-6)

                         Japanese for Communication and Work

        9022101   การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                                      3(3-0-6)

                         Development of Thai Language Skill for Career

9022102    ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร**                                            3(3-0-6)

                         English for Information  Learning

        9022104   ภาษาจีนเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                        3(3-0-6)

                         Chinese for Basic Work

9022105    ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                                   3(3-0-6)

                               Korean  for  Communication

9022106    ภาษาเกาหลีเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                  3(3-0-6)

                         Korean  for  Basic  Work

9022107    ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                                      3(3-0-6)

                         Laos  for  Communication

9022108    ภาษาลาวเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                     3(3-0-6)

Laos  for  Basic  Work

9022109    ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)

Vietnamese  for  Communication

9022110    ภาษาเวียดนามเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                              3(3-0-6)

Vietnamese  for  Basic  Work

9022111    ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                                    3(3-0-6)

Khmer  for  Communication

9022112    ภาษาเขมรเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                        3(3-0-6)

Khmer  for  Basic  Work

9022113    ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                                     3(3-0-6)

Myanmar  for  Communication

9022114  ภาษาพม่าเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                       3(3-0-6)

Myanmar  for  Basic  Work

9022115    ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร                                                                3(3-0-6)

Bahasa  for  Communication

9022116    ภาษาบาฮาซาเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                                3(3-0-6)

Bahasa  for  Basic  Work

หมายเหตุ     **  เป็นรายวิชาบังคับสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              เรียนไม่น้อยกว่า                                        6   หน่วยกิต  

9031101    มนุษย์กับสังคม                                                                                 3(3-0-6)

Man  and  Society

              9031102    โลกาภิวัตน์ศึกษา                                                                               3(3-0-6)

                               Globalization Studies

              9031103    ไทยศึกษา                                                                                       3(3-0-6)

                               Thai Studies

9031104    กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย                                                          3(2-2-5)

Student Activities

9031105    วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     3(2-2-5)

Way of Life on Sufficiency  Economy

9032101    สันติศึกษา                                                                                       3(3-0-6)

Peace Studies

9032102    ภูมิศาสตร์กับชีวิตมนุษย์                                                                      3(3-0-6)

Geography and Human Life

9032103    สิทธิมนุษยชนและสังคม                                                                      3(3-0-6)

Human Rights and Society

9032104    วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                                            3(2-2-5)

Culture of  Eco- tourism

9032105    ครอบครัวศึกษา                                                                                 3(3-0-6)

Family Studies

9032106    วิถีชีวิตกับการบริโภคอาหาร                                                                  3(2-2-5)

Way of Life and Food Consumption

9031106    อาเซียนศึกษา                                                                                   3(3-0-6)

ASEAN  Studies

9031107  ลาวศึกษา                                                                                           3(3-0-6)

       Lao  Studies

 9031108   เวียดนามศึกษา                                                                                 3(3-0-6)

      Vietnam  Studies

 9031109   เขมรศึกษา                                                                                       3(3-0-6)

      Khmer  Studies

9031110  สิงคโปร์ศึกษา                                                                         3(3-0-6)

      Singapore  Studies

9031111    อินโดนีเซียศึกษา                                                                               3(3-0-6)

      Indonesia  Studies

9031112   มาเลเซียศึกษา                                                                                   3(3-0-6)

      Malaysia  Studies

9031113   ฟิลิปปินส์ศึกษา                                                                                   3(3-0-6)

      Philippines  Studies

9031114  พม่าศึกษา                                                                                          3(3-0-6)

      Myanmar  Studies

9031115  บรูไนศึกษา                                                                                         3(3-0-6)

                               Brunei  Studies       

9031116  เครือข่ายสังคมออนไลน์                                                                         3(2-2-5)

Online  Social Network

4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ไม่น้อยกว่า            9  หน่วยกิต  

9041101    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                                             3(2-2-5)

       Science and Technology in Daily life

9041102    กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ                                                          3(2-2-5)

       Physical Education and Recreation

9041103    พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                                              3(2-2-5)

                               Plants for Life

9042101    การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน                                  3(3-0-6)

       Application of Mathematics and Statistics to  Daily Life

9042102   ชีวิตกับสุขภาพ                                                                                   3(3-0-6)

       Life and Health

9042103    ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                             3(3-0-6)

              Life and Environment

9042104    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     3(2-2-5)

                 Application of Information Technology

9042105    อาหารและการเกษตรเพื่อชีวิต                                                              3(2-2-5)

                 Food and Agriculture for Life

9042106    เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน                                                         3(3-0-6)

                 Biotechnology for Daily Life

9042107    การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม                                                                3(2-2-5)

                 Holistic Health Care

9042108    อาหารเพื่อสุขภาพ                                                                              3(3-0-6)

                 Food  for Health

9042109    เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต                                                                 3(3-0-6)

                 Technology for Living

9042110     การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                               3(2-2-5)

              Exercises  for  Health                                                

9042111    พื้นฐานวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                                           3(3-0-6)

                             Fundamental of Earth System Science

9042112    การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                          3(2-2-5)

                             Maintenance  Technology  Equipment for Live

หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า                                            104  หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          ไม่น้อยกว่า                                               53  หน่วยกิต

6011001    ปรัชญาและการสร้างเสริมสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย                2(1-2-3)

                 Philosophy and Health Promotion of Thai Traditional Medicine

6011002    ระบบสุขภาพของไทย                                                             2(1-2-3)

                 Thai Public Health System

6011003    สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย                                                     2(1-2-3)

                 Mental Health for Thai Traditional Medicine

6011004    ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                                                        2(1-2-3)

                 Biology for Thai Traditional Medicine

6011005    เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย                                                  2(1-2-3) 

                 Chemistry for Thai Traditional Medicine

6011006    ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย                                                          2(1-2-3)

                 Biochemistry for Thai Traditional Medicine

6011007    การแพทย์พื้นบ้าน                                                                              2(1-2-3)

                 Folk medicine                                                                                             

6011008 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย                         2(1-2-3)

                 Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine

6011009    จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                                3(2-2-5) 

                 Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine

6011010    กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 1                         3(2-2-5)

                 Anatomy and Physiology for Thai Traditional Medicine I

6011011    พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน                                                                          2(1-2-3) 

                 Ethnobotany

6011012    ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์แผนไทย                                                      2(1-2-3)

                 English for Thai Traditional Medicine

6011013    เคมีเภสัชวัตถุ                                                                                    3(2-2-5)

                 Chemistry of Herbs 

6012001    พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย                                                    3(2-2-5) 

                 Pathology for Thai Traditional Medicine                   

6012002    ระบาดวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย                                                        2(1-2-3)

                 Epidemiology for Thai Traditional Medicine

6011003    กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย 2             3(2-2-5)

                 Anatomy and Physiology for Thai Traditional Medicine II

6012004    เภสัชวิทยาและพิษวิทยา                                                                      3(2-2-5)

                 Pharmacology and Toxicology 

6012005    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                 2(2-0-4) 

                 Thai Traditional Medicine Law

6013003    อาการวิทยาสำหรับแพทย์แผนไทย                                                        3(2-2-5)

                 Symptomatology for Thai Traditional Medicine

6013004    การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคสำหรับแพทย์แผนไทย                         2(1-2-3)

                 Physical Examination and Diagnosis for Thai Traditional Medicine

6013005    การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับการแพทย์แผนไทย                                  2(1-2-3)

                 Health Care and Rehabilitation for Thai Traditional Medicine

6013511    ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย                                                    2(1-2-3)

                 Research Methodology for Thai Traditional Medicine

6013512    การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย                                                        1(0-2-1)

                 Seminar on Thai Traditional Medicine

6013513    โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย                                              3(0-9-0)

                 Special Projects in Thai Traditional Medicine 

2) กลุ่มวิชาชีพ                             ไม่น้อยกว่า                                              51  หน่วยกิต

6012121    เวชกรรมไทย 1                                                                                 3(2-2-5)

                 Thai MedicineI      

6012122    เวชกรรมไทย 2                                                                                 3(2-2-5)

                 Thai Medicine II     

6012221    การนวดไทย 1                                                                                  3(1-4-4)

                 Thai Massage I      

6012222    การนวดไทย 2                                                                                  3(1-4-4)

                 Thai MassageII     

6012321    เภสัชกรรมไทย 1                                                                               4(3-2-7)

                 Thai Pharmacy I

6013123    เวชกรรมไทย 3                                                                                 3(2-2-5)

                 Thai Medicine III    

6013124    เวชกรรมไทย 4                                                                                 3(2-2-5)

                 Thai Medicine IV    

6013223    การนวดไทย 3                                                                                  3(1-4-4)

                 Thai Massage III    

6013322    เภสัชกรรมไทย 2                                                                               3(2-2-5)

                 Thai Pharmacy II

6013323    เภสัชกรรมไทย 3                                                                               3(2-2-5)

                 Thai Pharmacy III

6013421    การผดุงครรภ์ไทย 1                                                                           3(2-2-5)

                 Thai Midwifery I                 

6013422    การผดุงครรภ์ไทย 2                                                                           2(1-2-3)

                 Thai Midwifery II                

6014125    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย                                                      4(0-0-24)          Internship in Thai Traditional Medicine           

6014224    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย                                                       3(0-0-18)

                 Internship in Thai Massage

6014324    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย                                                   3(0-0-18)

                 Internship in Thai Pharmacy

6014423    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย                                                2(0-0-12)

                 Internship in Thai Midwifery

6014600    ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย                          3(0-0-18)

                 Clerkship in Thai Traditional Medicine

           

หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า                                                6  หน่วยกิต

                     เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชา  ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

 

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.