รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ
รายละเอียด อ่านต่อ

 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีวเคมี)

- วท.ม. (ชีวเคมี)

- Ph.D. (Pharmaceutical Sciences Biochemistry)

ตำแหน่ง : คณบดี

อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

       
อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (ชีววิทยา)

- วท.ม (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
  อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

       
  อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

 

 

อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

- พท.ป. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนไทยฯ

 

       
 

อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

อาจารย์วาริณี แสงประไพ

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

       
 

ผศ.ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์)

- วท.บ.(ชีววิทยา)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายภาพบำบัด)

- วท.บ. (กายภาพบำบัด)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

       

อาจารย์ ดร.ปกป้อง ประยงค์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปร.ด. (พยาธิวิทยา)

- ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์)

- ภ.บ. (เภสัชกรรม)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (แพทย์แผนไทย)     

- วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       

อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

คุณวุฒิการศึกษา :

-พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

- พท.ป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

       

อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)

- พทป.บ. (แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์ปิยะพร ทรจักร์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

 ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

       

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

คุณวุฒิการศึกษา :

- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

อาจารย์รัชฎาพร  พิสัยพันธุ์

คุณวุฒิการศึกษา :

- วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

       

อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

คุณวุฒิการศึกษา :

-วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์

 

 

 

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

คุณวุฒิการศึกษา :

- พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ตำแหน่ง : อาจารย์