ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร 4 ตำรับ 

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวมยุรีย์ แสงชัย, นางสาวสุมิตรา ชายทวีป, นางสาวกนกวรรณ หนูดี

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:   อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์อวยชัย ชัยทองรัตน์

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper