ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวสุนิษา     พิมพ์พงษ์, นางสาวศิริวรรณ  มูลบุตร, นางสาวจุฑามาศ  รังสี

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:   อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper