ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาวลัดดาวัลย์  ยืนยาว, นางสาวศิริวราพร  คณะทิพย์, นางสาวฐิติมา  โสภาลุน  

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา  เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์อวยชัย  ชัยทองรัตน์          

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper