ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาฤิทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาอายุวัฒนะ

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาววรีรัตน์ โสรส, นางสาวอรัญญา ไทยกูล, นางสาวสุภัสสร วันสุทะ 

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร. อนัญญา  เดชะคำภู

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ดร.จินตนา จุลทัศน์    

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   ฉบับเต็ม/Full Paper