ยกย่องเชิดชู 2563

สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี

 

            คณะผู้วิจัย: นางสาววันศิริ  หลักคำ

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:  อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์    

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper